วิสัยทัศน์ (VISION)

การเติบโตเป็นเป้าหมายเดียวที่เราต้องการก็จริง แต่ใช่ว่าเราจะมองเห็น หรือให้คุณค่ากับการเติบโตเพียงอย่างเดียว เรากลับมองว่าการเติบโตไปพร้อมกับคุณค่าแห่งความดีงามต่างหาก คือ ความน่าภูมิใจ คำขวัญของบริษัทฯ คือ การสร้างความสำเร็จบนคุณค่าแห่งความดีงาม

พันธะกิจ (MISSION)

ด้วยวิสัยทัศน์ และเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ เรารู้ว่าการสร้างแบบอย่างที่ดีตั้งแต่เริ่มย่อมสร้างความเข้มแข็งระยะยาวได้ เราจึงมีพันะกิจต่อ นักธุรกิจ บริษัท ไบเน็ท ยูเนียน โกลด์ คอปอร์เรชั่น จำกัด ดังนี้

  1. เราจะคัดสรรค์ เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ทุกคน
  2. เราจะดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดความสมดุล ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความมั่นคง ให้แก่บริษัทฯ
  3. เราจะดำเนินนโยบายทางธุรกิจ ที่เป็นไปเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน การเติบโตทางธุรกิจของผู็จำหน่ายอิสระทุกคน
  4. เราจะดำเนินนโยบาย และบริหารจัดการให้ธุรกิจนี้อยู่ในครรลองของกฏหมาย และจริยธรรมของธุรกิจขายตรง เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีงามของผู็จำหน่ายอิสระ